منظور از چيلر هاي دو اثره چيست؟

در چيلر هاي جذبي تك اثره كه بخار مبرد تشكيل شده در ژنراتور مستقيما توسط آب برج خنك كن خنك مي شود و به ميزان بيشتري انتقال حرارت در برج خنك كن نياز دارد.

براي استفاده ازاين گرماي تلف شده بخار آب در چيلر هايي با بازدهي بيشتر ، چيلر هاي جذبي دو اثره به وجود آمدند.چيلر هاي جذبي دو اثره از اين گرماي تلف شده براي گرم كردن محلول آبي ليتيم برمايد و تبخير آب در يك مرحله ديگري استفاده مي كنند.

بدين صورت كه از بخار مبرد تبخير شده از محلول ليتيم برمايد در ژنراتور اوليه براي گرمايش مجدد محلول استفاده مي شود.اگر دماي بخارمبرد و محلول گرم شده در يك ژنراتور با هم برابر باشد امكان تبادل حرارتي بين آنها وجود نخواهد داشت.

بنابراين جهت استفاده از اين گرماي اضافي به طور موثر ،‌در چيلر هاي دو اثره ژنراتور ديگري به نام ژنراتور دماي پائين در نظر گرفته شده است كه در آن آب گيري و تغليظ محلول با دماي جوش پائينتر در فشار پائينتر اتفاق مي افتد.

به بيان ديگر چيلر جذبي دو اثره با فشار بخاري برابر 0.8 مگا پاسكال بيشتراز فشار بخار مصرفي چيلر هاي تك اثره (0.15 مگا پاسكال ) كار مي كنند.

چيلر هاي جذبي دو اثره انرژي كمتري نسبت به نوع تك اثره مصرف مي نمايند لذا  ،‌بازده بيشتري دارند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید