عیب یابی سیستم های تهویه ی مطبوع!!!

عیب یابی سیستمهای تهویه مطبوع

   
   

 

کمپرسور روشن نمی شود

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) مدار فرمان درست کار نمی کند

الف) سیستم فرمان را بازدید و علت بروز اشکال را مشخص کنید

ب) بی متان عمل کرد و یا فیوز سوخته است

ب) بی متال را برجا (ری ست) کنید. فیوزها سوخته را تعویض کنید . علت را بررسی و برطرف کنید

ج) کلید اصلی برق قطع است

ج) کلید را ببندید

د) سیستم گاز ندارد و کنترل فشار پایین عمل کرده است

د) فقدان گاز موجب آن می شود که گاز کافی برای عبور از کنترل فشار پایین وجود نداشته باشد. سیستم را دوباره شارژ و نشتی گاز را مشخص و برطرف کنید

هـ) شیر برقی در حالت بسته قرار دارد

هـ) بوبین نگهدارندة شیربرقی را بازدید و در صورتی که سوخته و یا خراب شده است آن را تعویض کنید

و) کنتاکتهای کنترلها کثیف هستند

و) کنتاکتها را تمیز کنید

ز) فیوز قطع فشار بالا و یا فیوز ایمنی فشار روغن بیرون پریده است

ز) ممکن است شیر سرویس رانش کمپرسور کاملاً باز نباشد. سطح روغن را بازدید کنید. تکمة فیوز را فشار دهید.  سیمکشی را بازدید کنید

ح) موتور کمپرسور سوخته و یا خراب شده است

ح) موتور را تعمیر و یا تعویض کنید

ط) کمپرسور گریپاژ کرده است

ط) محل و علت گریپاژ را مشخص کنید. کمپرسور را تعمیر و یا تعویض کنید

ی) سیستم بی بار کننده، کمپرسور را جهت راه اندازی بی بار نکرده است

ی) سطح و فشار روغن را بازدید کنید. صحت عملکرد سیستم کنترل ظرفیت را امتحان کنید. پیستونهای دستگاه بی بار کنندة کمپرسور را بازدید کنید

   

کمپرسور زود به زود روشن و خاموش می شود

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) بادزن اواپراتور کار نمی کند

الف) کلیة اتصالات الکتریکی، فیوزها، بی متالها و کلیدهای پرشی را بازدید کنید

ب) کویلهای اواپراتور در اثر تجمع برفک و یا گردوغبار دچار گرفتگی شده اند

ب) کویلها را تمیز یا برفک زدایی کنید

ج) حباب حساس شیر انبساط تخلیه شده است

ج) حباب رااز روی لولة مکش بازکنید و در کف دست نگاه دارید. دست دیگر خود را روی لولة مکش قرار دهید. اگر مبرّد در لوله جریان داشته باشد، حباب حساس گاز خود را از دست داده است. اگر هیچ جریانی را تشخیص ندادید، شیر انبساط را تعویض کنید

د) دستگاه کنترل فشار، روی فشارهای قطع و وصل بسیار نزدیک به هم تنظیم شده است

د) دستگاه کنترل فشار را بازدید و فشارهای قطع و وصل آن را متناسب با شرایط کاری تنظیم کنید. در صورت خرابی دستگاه، آن را تعویض کنید

هـ) شیربرقی خط مایع نشتی دارد

هـ) شیر را تعمیر و یا تعویض کنید

و) سوپاپ رانش نشتی دارد

و) صفحه سوپاپ را تعویض کنید

ز) فشار رانش پایین است

ز) شیر تغذیة آب کندانسور را بازدید و تنظیم کنید. میزان شارژ گاز سیستم را بازدید کنید

 

کمپرسور مدت زیادی کار می کند

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) کنتاکتهای کنترل به یکدیگر چسبیده اند

الف) آنها را بازدید ، تعمیر یا تعویض کنید

ب) ظرفیت کمپرسور خیلی کم است

ب) برای افزایش ظرفیت باید دور کمپرسور را با استفاده از پولی کوچکتر بالا بر و یا خود کمپرسور را عوض کرد

ج) سیستم کمبود گاز دارد

ج) سیستم را نشت گیری و به آن مبرّد اضافه کنید

د) فشار رانش کمپرسور به علت شارژ اضافی مبرّد، وجود هوا در کندانسور و یا کثیف بودن کندانسور، از حد مجاز بالاتر رفته است

د) مبرّد اضافی را تخلیه، سیستم را هواگیری، و کندانسور را تمیز کنید

هـ) سوپاپهای کمپرسور نشتی دارند

هـ) سوپاپ معیوب را تعمیر و یا تعویض کنید

 

کمپرسور یکسره کار می کند

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) گاز سیستم کم است

الف) محل نشت گاز را ترمیم و سیستم را دوباره شارژ کنید

ب) کنتاکتهای کنترلها چسبیده اند

ب) کنتاکتها را تمیز و یا کنترل را تعویض کنید

ج) کندانسور کثیف شده است

ج) کندانسور راتمیز کنید

د) دمای محیط خیلی بالاست

د) دستگاه تهویه مطبوع را به محل خنکتری منتقل کنید

هـ) سیستم هوا دارد

هـ) سیستم را هواگیری کنید

و) بازده کمپرسور افت کرده است

و) سوپاپها و پیستونها را بازرسی کنید

ز) شیر انبساط یا صافی آن آشغال گرفته است

ز) شیر و صافی آن را تمیز و یا تعویض کنید

ح) کویل اواپراتور برفک زده یا کثیف شده است

ح) کویل را تمیز یا برفک زدایی کنید

ط) عایق لوله ها صدمه دیده است

ط) عایقها را ترمیم و یا تعویض کنید

ی) بار تحمیل شده به سیستم بسیار زیاد است

ی) درها را ببندید. دستگاه تهویه مطبوع را با واحد بزرگتری تعویض کنید

   

لوله ها بسیار داغ می شوند

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) سیستم کمبود گاز دارد

الف) محل نشت را ترمیم و سیستم را دوباره شارژ کنید

ب) کنترل کننده روی دمای بالا تنظیم شده است

ب) کنترل کنندة دما را دوباره تنظیم کنید

ج) شیر انبساط یا صافی آن آشغال گرفته است

ج) شیر و صافی آن را تمیز و یا تعویض کنید

د) بازده کمپرسور پایین است

د) سوپاپها و پیستونها را بازرسی کنید

هـ) شیر انبساط روی دمای خیلی بالا تنظیم شده است

هـ) شیر را روی دمای پایینتر تنظیم کنید

و) کویل اواپراتور برفک زده یا کثیف شده است

و) کویل را تمیز یا برفک زدای کنید

ز) کویلهای سردکننده خیلی کوچک هستند

ز) سطوح کویلها را افزایش دهید، یا کویلها را تعویض کنید

ح) دستگاه تهویه مطبوع خیلی کوچک است

ح) دستگاه دیگری در محل نصب یا از دستگاه بزرگتر استفاده کنید

ط) شیر انبساط خیلی کوچک است

ط) با استفاده از شیر انبساط بزرگتر، فشار مکش را بالا ببرید

ی) لوله های گاز دچار گرفتگی شده و یا قطر آنها کم است

ی) گرفتگی لوله را برطرف یا از لوله با قطر بزرگتر استفاده کنید

 

کمپرسور استارت می شود اما سیم پیچ استارت در مدار باقی می ماند

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) ولتاژ تغذیه پایین است

الف) ولتاژ را بالا ببرید

ب) سیمکشی اشکال دارد

ب) سیمکشی را به کمک نقشة سیمکشی بررسی کنید

ج) رله خراب شده است

ج) عملکرد سیستم را با فرمان دستی امتحان کنید. در صورت معیوب بودن رله آن را تعویض کنید

د) خازن راهبر اتصال کوتاه شده است

د) خازن را از مدار خارج و کمپرسور را استارت کنید. اگر اشکال برطرف شد، خازن معیوب را تعویض کنید

هـ) سیم پیچهای اصلی و راه اندازی اتصال کوتاه شده اند

هـ) مقاومت سیم پیچها را امتحان کنید. در صورت وجود اتصال کوتاه ، استاتور را تعویض کنید

و) خازن راه انداز ضعیف شده است

و) ظرفیت خازن را اندازه بگیرید. در صورت کم بودن ظرفیت ، خازن را تعویض کنید

ز) فشار رانش بالاست

ز) شیر سرویس رانش را بازدید کنید

ح) کمپرسور سفت کار می کند

ح) سطح روغن و چسبندگی آن را بازدید کنید

   

کمپرسور صدا می کند

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) فونداسیون کمپرسور ضعیف است یا پیچهای آن شل شده اند

الف) ابعاد فونداسیون را بازدید کنید. لایی فلزی را بازدید کنید . تمام پیچهای نصب کمپرسور را سفت کنید

ب) میزان روغن گردشی در سیستم بیش از حد مورد نیاز است و موجب تولید صدا می شود

ب) سطح روغن را بازدی و مقادیر اضافی آن را تخلیه کنید

ج) سر و صدای کمپرسور ناشی از برگشت مبرّد به خط مکش است

ج) محل نصب حباب حساس شیر انبساط و نحوة اتصال آن روی لولة مکش را بازدید کنید. شیر انبساط را تنظیم دوباره کنید. لولة مکش را در نزدیکی دهانة مکش کمپرسور به حالت شترگلو در آورید تا از سرازیر شدن مبرّد به کمپرسور در دورة خاموش آن جلوگیری کند

د) سرو صدا ناشی از فرسودگی قطعاتی چون پیستونها، گژن پینها یا شاتونهاست

د) قطعه یا قطعات فرسوده را مشخص و آنها را تعمیر و یا تعویض کنید

هـ) جریان مبرّد در داخل لوله ها محدودیت دارد

هـ) از باز بودن شیر رانش کمپرسور مطئمن شوید و در صورت نیاز بعد از این شیر صدا خفه کن نصب کنید

 

کمپرسور روغن ریزی دارد

عیب و علت احتمالی

چارة ‌احتمالی

الف) بخارمکش مرطوب است و سبب کف کردن روغن می شود

الف) شیرهای انبساط و حبابهای گرمایی آنها را بازدید کنید  لوله کشی مبرّد را وارسی کنید.

ب) فشار محفظة میل لنگ به علت فرسودگی رینگهای پیستون بالا رفته است

ب) رینگها و واشرهای فرسوده را تعویض کنید

ج) کمپرسور زود به زود روشن و خاموش می شود

ج) دستگاه کنترل فشار را بازدید و فشارهای قطع و وصل آن را متناسب با شرایط کاری تنظیم کنید. در صورت خراب بودن دستگاه کنترل فشار، آن را تعمیر و یا تعویض کنید

   

برگشت روغن به محفظه میل لنگ انجام نمی گیرد

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) لوله کشی مبرّد به طور صحیح انجام نشده است

الف) لوله کشی را بررسی و در صورت لزوم اصلاح کنید

ب) میزان شارژ مبرّد ناکافی است

ب) محل نشت گاز را پیدا و پس از ترمیم آن به سیستم، مبرّد اضافه کنید

ج) فشار در محفظة میل لنگ بالاست

ج) رینگ پیستون را بازدید کنید، کارکرد جداکنندة روغن را بررسی کنید

د) شیر جداکنندة روغن درست کار نمی کند

د) کارکرد جداکنندة روغن را بررسی کنید

   

فشار روغن کافی نیست

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) روغن بیش از اندازه کف می کند

الف) شیر انبساط را تنظیم کنید. گرمکن محفظة میل لنگ را بازدید کنید

ب) سطح روغن پایین است

ب) سطح روغن را بازدید و در صورت نیاز روغن اضافه کنید

ج) پمپ روغن خراب شده است

ج) پمپ روغن را تعویض کنید

د) لولة روغن باز شده و یا شکستگی پیدا کرده است

د) مدار روغن را بازدید و اصلاح کنید

هـ) پیچ درپوش یاتاقان میل لنگ بسته نشده است

هـ) محل نصب پیچ را بازدید و در صورتی که نصب پیچ فراموش شده است آن را همراه با واشر مربوطه در جای خود ببندید

و) لولة برداشت صافی روغن شل شده، ترک خورده و یا دهانة آن خراب شده است

و) لولة انتقال را بازدید و اشکال آن را برطرف کنید

   

فشار رانش کمپرسور از حد معمول بیشتر است

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) سیستم بیش از حد شارژ گاز شده است

الف) مبرّد اضافی را تخلیه کنید

ب) هوا یا گازهای غیر قابل تقطیر به داخل سیستم نفوذ کرده است

ب) سیستم را هواگیری کنید

ج) شیر سرویس رانش کمپرسور کاملاً باز نیست

ج) شیر را کاملاً باز کنید

د) لولة رانش گرفتگی پیدا کرده است

د) علت را مشخص و اشکال را برطرف کنید

هـ) گردش هوا ر کندانسور (نوع تبخیری و یا نوع هوایی) به خوبی انجام نمی گیرد

هـ) موانع موجود در مسیر عبور هوا را برطرف و کندانسور را تمیز کنید

و) کندانسور تمیز نیست

و) کندانسور را تمیز کنید

ز) لوله های آب کندانسور (نوع آبی)رسوب گرفته اند

ز) لوله ها را تمیز کنید

ح) میزان آب تغذیة کندانسور (نوع آبی) کم و یا دمای آن خیلی بالاست

ح) عملکرد شیر تنظیم آب را بررسی و آن را متناسب با نیاز کندانسور تنظیم کنید

   

فشار رانش کمپرسور کم است

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) سیستم کمبود گاز دارد

الف) محل نشت گار را پیدا و بعد از ترمیم آن به سیستم مبرّد اضافه کنید

ب) جریان آب در کندانسور زیاد است

ب) شیر کنترل آب ورودی کندانسور را تنظیم کنید

ج) مایع مبرّد از اواپراتور به کمپرسور می ریزد

ج) نحوة کارکرد شیر انبساط را بررسی کنید. همچنین وضعیت نصب حباب حساس و کیفیت عایقکاری آن را بررسی و در صورت نیاز اصلاح کنید

د) سوپاپ رانش یا شیر اطمینان کمپرسور نشتی دارد

د) سوپاپ یا شیر اطمینان را تعمیر و یا تعویض کنید

 

فشار مکش بالاست

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) سوپاپ مکش نشتی دارد

الف) سوپاپ را آزمایش و آن را تعمیر و یا تعویض کنید

ب) عبور جریان در شیر انبساط از حد لازم بیشتر است

ب) شیر انبساط را بازرسی و تنظیم کنید. وضعیت نصب حباب حساس روی لولة مکش را بررسی کنید

ج) بار اعمال شده به اواپراتور بیش از اندازه است

ج) کیفیت درزگیری و عایق بندی فضای تحت تهویه مطبوع را بررسی کنید

 

فشار مکش پایین است

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) صافی مکش کثیف شده است یا اینکه شیر سرویس مکش کاملاً باز نیست

الف) صافی را تمیز کنید. شیر سرویس مکش را بازدید و آن را به طور کامل باز کنید

ب) در قسمتی از مدار مایع مبرّد گرفتگی ایجاد شده است

ب) فیلتر خشک کن را تمیز کنید. محل گرفتگی را پیدا و آن را برطرف کنید

ج) سیستم کمبود گاز دارد

ج) محل نشت گاز را مشخص و بعد از ترمیم آن سیستم را شارژ کنید

د) میزان روغن در سیستم زیاد است و مبادلة گرما در اواپراتور را کاهش داده است

د) سطح روغن را بازدید و روغن اضافی را تخلیه کنید

هـ) ظرفیت شیر انبساط کم است یا اینکه به طور صحیح تنظیم نشده است

هـ) شیر انبساط را تنظیم کنید

و) میزان افت فشار در اواپراتور بیش از حد معمول است . لولة مویین متعادل کنندة شیر انبساط گرفته است

و) از عدم گرفتگی لولة‌ مویین متعادل کننده اطمینان حاصل کنید

ز) فشار رانش پایین است

ز) شیر تنظیم آب تغذیة کندانسور را امتحان کنید. میزان شارژ گاز سیستم را کنترل کنید

ح) بار تحمیل شده به اواپراتور کم است

ح) ظرفیت سیستم را با میزان بار مقایسه کنید. در صورت نیاز ظرفیت را کاهش دهید

و) کویل اواپراتور برفک زده است

و) برفک را برطرف کنید

 

کوران هوا

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) توزیع نامناسب هوا

الف) دریچه های ورودی و خروجی هوا را مجدداً تنظیم کنید

ب ) پایین بودن بیش از حد دمای اتاق

ب) تنظیم ترموستات، دریچة هوای برگشت، و کلید قطع فشار ضعیف را امتحان کنید

   

کمبود هوادهی دریچه ها

عیب و علت احتمالی

چارة احتمالی

الف) کمبود ظرفیت سرمایی

الف) میزان تغییر دمای مرطوب هوا را در حین عبور از کویل سردکننده امتحان کنید. ظرفیت سرمایی دستگاه را با بار سرمایی اعمال شده به آن مقایسه کنید

ب) نادرست بون دور دمنده و میزان افت فشار در حین عبور از آن

ب) افت فشار در د منده را با استفاده از جریان سنج امتحان و در دمنده را تصحیح کنید.

ج) افت فشار نادرست در کویل اواپراتور

ج) افت فشار در کویل را با جریان سنج امتحان کنید. فیلترها ، تیغه های منحرف کننده، کانال هوا و پره های کویل را از نظر وجود موانع خارجی، بازدید کنید

د) تلاطم بیش از حد هوای خروجی دمنده

د) در زانوهای تیز کانال برة‌هادی نصب کنید

هـ) تنظیم ناصحیح دمپرهای اصلی و سرانشعابهای هوا در کانالهای هوا

هـ) دمپرها را بازدید و هوادهی را بررسی کنید

و) مقاومت بالای کانال هوا

و) ابعاد کانالها و زانوها را کنترل کنید. داخل کانالها را از نظر وجود موانع خارجی بازدید کنید. سفتی تسمه را امتحان کنید

ز) پایین بودن دور دمنده

ز) سیستم کنترل دور موتور دمنده را امتحان کنید. اگر موتور دمنده چند دور است، قطر پولیهای آن را امتحان کنید

ح) اشتباه بودن جهت گردش دمنده

ح) جهت صحیح گردش پروانة دمنده را از روی علامت پیکان (   ) حک شده روی بدنة دمنده مشخص کنید. جهت گردش پروانه را با معکوس کردن جهت دوران موتور، عوض کنید

و) کثیف بودن فیلترها

و) فیلترها را تمیز و در صورتی که از نوع یک بار مصرف هستند تعویض کنید

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید