چیلر چیست؟؟؟؟

چیلر دستگاهي است كه حرارت را از مايع معمولا  آب بر اساس سيكل تبريد تراكمي و يا جذبي دفع مي كند. اين مايع مي تواند براي خنك كاري هوا و يا دستگاه ها استفاده شود كه معمولا به صورت سيكل و درون يك مبدل حرارتي جريان دارد. به عنوان يك محصول جانبي مهم، حرارتي كه از مايع جذب شده يا بايد به محيط خارج دفع شود يا براي كارايي هاي بالاتر براي مقاصد گرمايي استفاده شود. نگراني هايي در مورد طراحي و انتخاب چيلرها وجود دارد. اين نگراني ها شامل، كارايي، بازده، تعميرو نگهداري، آسيب پذيري هاي محيطي است.

چيلرها به دو دسته چیلرهاي تراكمي و چیلرهاي جذبي تقسيم مي شوند. شكل ديگر تقسيم بندي چيلرها بر اساس شكل خنك شدن ماده مبرد است كه به سه دسته آب خنك، هوا خنك وتبخيري تقسيم بندي مي شوند.

چيلرهاي تراكمي با استفاده از انرژي الكتريكي و چيلرهاي جذبي با استفاده از انرژي حرارتي باعث ايجاد برودت و سرما مي شوند.

چیلر تراكمي:

در چيلرهاي تراكمي گاز ابتدا توسط كمپرسور، متراكم مي گردد. اين گاز سپس به كندانسور وارد شده توسط آب يا هواي محيط، خنك شده و به مايع تبديل مي گردد.اين مايع با عبور از شير انبساط يا لوله موئين وارد خنك كننده  اواپراتور مي شود كه در فشار كمتري قرار دارد اين كاهش فشار باعث تبخير مايع گرديده و در نتيجه مايع سرد كننده با گرفتن حرارت نهان تبخير خود از محيط خنك كننده، باعث ايجاد برودت در موادي كه با قسمت خنك كننده در ارتباط اند مي گردد. سپس گاز ناشي از تبخير، به كمپرسور منتقل مي شود با عبور بخار با سرعت در يك مسير هواي كندانسور مكيده مي شود. خلاء در كندانسور به علت تبديل بخار به آب و اختلاف حجم بين بخار و آب ايجاد مي گردد.

چیلرهاي تراكمي اسكرال

كنترل كننده هاي فشار در چيلر تراكمي:

 كنترل فشار بالا و پايین:

اين وسيله جهت كنترل كردن فشار دستگاه مي باشد، دو لوله موئين در اين كنترل وجود دارد كه لوله LP را به قسمت مكش كمپرسور متصل كرده و لوله HP را به قسمت فشار بالا.

در سيستم چيلر كمپرسور بايد با فشار مكش و دهش معيني كار كند. هرگاه از اين فشار كمتر يا بيشتر شود اين كنترل عمل كرده و دستگاه را خاموش مي كند. كنترل فشار باال و پايين قابل تنظيم مي باشد. در چيلر تراكمي با كندانسور آبي معمولا فشار پايين را روي 03 psi و فشار بالا را روي 223 psi و با كندانسور هوايي فشار پايين را روي 03 و فشار باال را روي 253 psi مي توان تنظيم كرد. اگر كمپرسور بر اثر فشار بالا قطع شود بايد از سيستم رفع عيب شده و كليد ريست را فشار دهيم ولي اگر بر اثر فشار پايين قطع شود دوباره بر اثر افزايش گاز دستگاه روشن مي شود.

كنترل فشار روغن:

اين وسيله جهت كنترل كردن مداوم فشار روغن كمپرسور مي باشد. اگر در كمپرسور فشار روغن نباشد باعث صدمه ديدن آن مي شود. كنترل روغن داراي دو لوله موئين مي باشد كه يكي از آنها به قسمت ساكشن مكش كمپرسور و ديگري به قسمت فشار روغن كمپرسور متصل مي شود. بين فشار مكش كمپرسور و فشار روغن بايد حداقل psi03 فشار باشد در غير اين صورت كنترل روغن فرمان قطع مي دهد. هنگامي كه كنترل روغن احساس كند كه فشار زير 03 psi است يك هيتر درداخل كنترل روغن شروع به گرم شدن مي شود و پس از تقريباً 03 ثانيه حرارت هيتر باعث قطع شدن جريان شده و كمپرسور خاموش مي شود.

چیلر جذبي:

 در چيلرهاي جذبي برخالف چيلرهاي تراكمي از جذب كننده (Absorber)و (مولد حرارتي )ژنراتور( بجاي كمپرسور) استفاده مي گردد. عمومي ترين خنك كننده در چيلرهاي جذبي سيستم برميد ليتيم (لیتيوم برمايد)است. در اين سيستم، در قسمت جذب كننده، بخار آب توسط ليتيوم برمايد غليظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتي، آب بر اثر حرارت تبديل به بخار مي شود. بخار آب در كندانسور كه داراي فشار 0.3 اتمسفر است به حالت مايع در مي آيدو سپس در خنك كننده كه تحت فشار 30.3 اتمسفر دوباره به بخار تبديل مي گردد و آب براي اينكه تبخير گردد گرماي نهان خود رااز محيط خنك كننده مي گيرد و باعث ايجاد برودت مي گردد، سپس بخار آب ايجاد شده در خنك كننده به جذب كننده منتقل مي گردد و دوباره اين چرخه تكرار مي شود.

انواع چیلر جذبی:

 1-گروه تك اثره كه خود به سه دسته چيلرهاي تك اثره با تغذيه بخار، تك اثره با تغذيه آب داغ )دماي باالي 033 درجه سانتيگراد( و تك اثره با تغذيه آب گرم )دماي زير 033 درجه سانتيگراد( تقسيم مي شوند كه نحوه كار آنها مشابه بوده و همگي داراي حداقل يك مولد حرارتي مي باشند.

2 -گروه دو اثره كه به دو دسته دو اثره با تغذيه بخار و دو اثره با شعله مستقيم طبقه بندي مي شوند. اين چيلرها، جز نسل جديد چيلرهاي جذبي بوده و داراي سيكل تبريد كاملتري نسبت به چيلرهاي جذبي تك اثره است.

ساختمان چیلر تراكمي:

1-الكتروموتور: ميل لنگ كمپرسور را به حركت در مي آورد حركت دوراني ميل لنگ باعث حركت رفت و برگشت پيستون در داخل سيلندر مي گردد در نتيجه گاز مبرد در كمپرسور متراكم مي شود.  

2-كوپلينگ: جفت كننده محور الكترو موتور با محور ميل لنگ كمپرسور است.

3-كمپرسور :گاز خروجي از اواپراتور را متراكم كرده وارد كندانسور مي كند.

 4-لوله رانش: گاز خروجي از كمپرسور را به كندانسور هدايت مي كند.

 5 -كندانسور: كندانسور اين چيلر از نوع پوسته و لوله است در داخل پوسته گازمبرد و در داخل لوله ها آب خنك جريان دارد. گاز داغ و متراكم توسط لوله وارد پوسته كندانسور مي شود . به علت تماس با لوله هاي مسي حاوي آب خنك ، خنك شده به مايع تبديل مي شود و از پايين از طريق لوله خارج مي شود. آب جرياني از طريق لوله وارد كندانسور شده و از طريق لوله خارج مي شود. آب خروجي از كندانسور به برج خنك كن هدايت مي شود تا پس از خنك شدن دوباره به كندانسوربرگردد.

 6 -لوله خروج مايع مبرد از كندانسور

 7 -شير سرويس كندانسور: براي بستن لوله خروج مبرد از كندانسور در مواقع سرويس و تعميرات و توقف طولانی دستگاه مورد استفاده قرار مي گيرد.

 8 -شير تغذيه ماده مبرد: براي شارژ سيستم استفاده مي شود.

 9-فيلتر دراير يا صافي رطوبت گير: وجود مواد جامد و رطوبت در دستگاه تبريد موجب بروز اشكاالتي مي گردد كه براي جلوگيري آن از وسيله اي به نام فيلتر براي گرفتن مواد جامد و دراير براي گرفتن رطوبت موجود در سيستم استفاده مي شود.

10-شير برقي: كه در صورت وصل بودن جريان الكتريكي مسير عبور مايع مبرد را باز نگه مي دارد اين شير برقي از ترموستات فرمان مي گيرد.

11-شيشه رويت يا سايت گالس: ميزان تغذيه ماده مبرد در سيستم و همچنين وجود رطوبت بيش از حد را در سيستم مشخص مي نمايد

12- اواپراتور: ماده مبرد پس از عبور از شير انبساط وارد اواپراتور چيلر مي شود ودر داخل لوله هاي مسي تبخير شده و به صورت بخار از اواپراتور خارج مي شود. تبخير در اواپراتور باعث سرد شدن آب جرياني در پوسته مي گردد. آب سرد شده از محل بطرف هواساز و فن كويلها جريان مي يابد و در برگشت از هواسازيا فن كويلها از محل وارد اوپراتور چيلر مي شود.

13-شير انبساط ترموستاتيك: كه از دماي گاز خروجي از اواپراتور تاثير گرفته مقدار ماده مبرد ورودي به اواپراتور را تنظيم مي نمايد.

 14-لوله مكش: كه گاز خروجي از اواپراتور از طريق لوله وارد قسمت مكش كمپرسور مي گردد.

 15 -تابلو وسايل اندازه گيري و كنترل فشار: كه مانومترهاي فشار زياد و فشاركم كنترل فشار كم و زياد و كنترل فشار روغن روي آن نصب شده اند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید