تهویه مطبوع ساختمان و تعویض هوای محیط ساختمان

مطابق  استاندارد  ANSI / ASHRAE که به  موضوع  تهویه مطبوع  و تعویض هوای  فضای داخلی دفاتر  اداری می پردازد (ANSI/ASHRAE 62-1989:ventilation for acceptable indoor air quality) ، به طور کلی تعویض هوای مانده وجایگزینی آن با هوای تازه بیرون به CFM20(9/4Lit/Sec)به ازای هر نفر ضروری است.

این استاندارد تاکید می کند که تعویض هوای مانده با هوای تازه به میزانCFM20 برای هر نفر ،به معنی ضرورت وارد نمودن این میزان هوای تازه بیرون به فضای اشغال شده توسط افراد می باشد ونباید آنرا با ورود هوای تازه بیرون به سیستم هوا ساز (AHU:Air Handling Unit)اشتباه گرفت.

 

به عنوان مثال می توان یک دفتر اداری متشکل از چند ناحیه (Zone)مختلف را در نظر گرفت که در مجموع40 نفر در آن مشغول به کارند.اگر کل دفتر اداری به عنوان یک ناحیه یکپارچه بزرگ در نظر گرفته شود،سیستم هواساز باید معادل CFM800باشد ،درصد هوای تازه ورودی به هر ناحیه ،10 درصد کل هوای تهویه شده تحویلی به آن ناحیه را تشکیل خواهد داد.اما از آنجائیکه طبق استاندارد ذکر شده ،الزام تعویض هوای مانده وجایگزینی آن با هوای تازه ،بر محور افرادحاضر در نواحی مورد نظر استوار بوده وطبیعتا نیازهای تهویه ای هر یک از نواحی مختلف تشکیل دهنده یک فضای بزرگ چند ناحیه ای (Multi-zone)مشابه یکدیگر نخواهند بود ،الزامات این استاندارد برای تعویض وجایگزینی هوای مانده با هوای تازه برآورده نخواهد شد.

به عنوان مثال اگر نیازهای گرمایشی یا سرمایشی در یکی از نواحی دفتر اداری مثال فوق ایجاب نماید که نرخ جریان هوای تحویلی معادلCFM300باشد،در این صورت مقدار هوای هوای تازه درون جریان هوای تحویلی معادل CFM300(10 درصد)خواهد بود .بدیهی است در صورتی که در این ناحیه دوکارمند مشغول به کار باشند ودر نتیجه مطابق استاندارد نیاز به تعویض وجایگزینی هوای مانده با هوای تازه به میزان CFM40وجود داشته باشد،جریان هوای تحویلی قادر به ایجاد تهویه مطبوع هوا وتامین الزامات استاندارد نمی باشد واصطلاحا فضای تهویه با کمبود تعویض هوا مواجه خواهد شد(Under Ventilation).

از سوی دیگر این امکان وجود دارد که در ناحیه مورد اشاره تنها یک نفر مشغول به کار باشد که در این صورت میزان هوای تازه تعویضی با هوای مانده (CFM30)بیش از مقدار مورد نیاز تصریح شده در استاندارد (CFM20)گردیده ودرنتیجه ناحیه موردنظر اصطلاحا با مازاد تعویض هوا روبرو می شود(Over Ventilation)

در حالت اخیر تعویض بی مورد وبیش از حد نیاز هوا ،به معنای صرف انرژی بیشتر برای تبدیل سایکرومتریک هوای تازه بیرون به شرایط هوای تحویلی خواهد بود. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید