سرمايش با جت بخار

دماي جوش آب ارتباط مستقيم با فشار هوا در سطح آن دارد.کاهش فشار هوا ، باعث کاهش دماي جوش و افزايش فشار هوا باعث افزايش دماي جوش آب مي شود .

به طور مثال دماي جوش آب در سطح دريا ċ100 مي باشد در حاليکه درارتفاعات کوهستاني که فشار هوا کمتر از سطح دريا مي باشد دماي جوش آب نيز کمتر ازċ100بوده و بلعکس در يک مخزن تحت فشار مانند ديگ بخار دماي جوش بيش ازċ100مي باشد .برهمين اساس دريک واحد سرمايش با جت بخار ، با تخليه هوا (ايجاد خلاء ) و کاهش فشار درون سيستم به بوسيله اجکتور هاي بخار ، آب درون مخزن تبخير کننده ( اواپراتور ) شروع به جوشيدن نموده و درصد جزيي از آن ، با جذب گرما از کل آب موجود،تبخير مي گردد .تامين گرماي مورد نياز تبخير توسط آب درون اواپراتور ، باعث سرد شدن آب مي گردد.

از طرفي بخار ايجاد شده در اواپراتور توسط اجکتورهاي اصلي کشيده شده و به کندانسور منتقل مي گردد . در کندانسور گرماي بخار به آب خنک کن منتقل شده و بخار مجدداً تبديل به مايع مي گردد.آب خنک کن درون کندانسور نيز ، پس از جذب گرما ، از کندانسور خارج شده ومعمولاً بوسيله برج خنک کن گرماي آن به محيط منتقل شده و براي استفاده مجددبه کندانسور بر مي گردد. همچنين دو مرحله اجکتور بخار ، جهت حفظ خلاء در چيلر، هواي درون آن را به صورت پيوسته تخليه مي نمايد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید