مبرد چیست؟

مبرد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت Webster واژه Refrigerant  را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﻣﺎده اي ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﺦ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮﺋﻮروﮐﺮﺑﻨﻬﺎ(CFC’s):
اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻣﺒﺮدﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي ﻣﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﻻﯾﻪ ازن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. R-134a از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن  ﺑﺎﻻ، و ﺑﺎ ﺧﻮاﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن، ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺒﺮد ﺧﻮب را دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید