دسته بندی انواع روغن های کمپرسور سرد کننده بر اساس استاندارد DIN 51503:

دسته بندی انواع روغن های کمپرسور سرد کننده بر اساس استاندارد DIN 51503:


KAA:

روغن های کمپرسور سرد کننده غیر قابل اختلاط با آمونیاک-این نوع روغن ها با روغن پایه معدنی هیدروژنه (hydrogenated) و یا روغن های سنتزی PAO (Polyalphaolefin) و یا AB (Alkyl Benzene) تهیه می شوند.

در اغلب موارد، روغن های کمپرسور سرد کننده از نوع نفتنیک و highly-refined نیز قابلیت استفاده دارند اما اهمیت روغن های پایه معدنی هیدروژنه و سنتزی PAO روز به روز افزایش می یابد.

KAB:

روغن های کمپرسور سرد کننده قابل اختلاط با آمونیاک-عموماً با روغن پایه سنتزی PAG (Polyalkylene Glycol) تهیه می شوند. محتوای آب روغن های پایه PAG برای کاربرد با آمونیاک باید همواره کمتر از 350ppm باشد.

KB:

روغن های کمپرسور سرد کننده برای دی اکسید کربن (CO2)-روغن های سنتزی با پایه پلی ال استر (synthetic Polyol Ester, POE)، PAG و یا PAO برای این کاربرد مناسب می باشند.  POE ها عموماً با CO2 به خوبی مخلوط می شوند در حالیکه روغن های پایه PAG کمترین میزان اختلاط با گاز دی اکسیدکربن را دارند.  روغن های سنتزی PAO نیز به عنوان روغن های غیر قابل اختلاط با CO2 شناخته می شوند.
l

KC:

روغن های کمپرسور سردکننده برای هیدروکربن های نیمه/کاملاً هالوژنه فلوئورینه و کلرینه (CFC، HCFC)- روغن های معدنی نفتنیک highly-refined و آلکیل بنزن (AB) و در برخی موارد روغن های استری نیز کاربرد دارند. محتوای آب روغن های KC تازه (Fresh) باید کمتر از 30ppm باشد. در صورتیکه موحتوای آب بیشتر باشد، خطر احتمال واکنش های ناخواسته با گاز سردکننده وجود خواهد داشت که موجب تخریب و تجزیه ترکیب روغن-سردکننده شود.l

KD:

روغن های کمپرسور سردکننده برای هیدروکربن های نیمه/کاملاً فلوئورینه (HFC، FC)-روغن های با پایه پلی ال استر (POE) و یا PAG کاربرد دارند.  روغن های کمپرسور سرد کننده گروه KD از نوع ترکیبات قطبی بوده و دارای ویژگی های hygroscopic می باشند. در مورد پلی ال استرهای fresh، محتوای آب باید کمتر از 100ppm باشد. PAG ها عموماً در سیستم های aircon کاربرد داشته و محتوای آب روغن fresh باید کمتر از 350ppm باشد.KE:

روغن های کمپرسور سرد کننده برای هیدروکربن ها شامل پروپان (propane)، ایزوبوتان (isobutene)-روغن های با پایه معدنی ویا سنتزی از نوع آلکیل بنزن، PAO، PAG و یا POE کاربرد دارند. محتوای آب برای روغن های معدنی fresh و آلکیل بنزن باید کمتر از 30ppm ، برای PAO کمتر از 50ppm، برای POE کمتر از 100ppm و برای PAG کمتر از 350ppm باشد.l

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید