تست نشتی موتور خانه تازه نصب شده

خوردگی در دیگهای بخار
خوردگی در سیستم بخار ، ناشی از واکنشهای شیمیایی و الکتروشیمیایی فلز با محیط
اطرافش می باشد . مهمترین عوامل خوردگی به شرح ذیل می باشند:
1- اکسیژن
2- گازکربنیک
3- عدم کنترل pH
4- قلیایت                                                                                                                                                                                                                  5- نمکهای هیدرولیز شونده
6- مواد آلی

A.AMINI, [۲۳.۰۷.۱۶ ۲۳:۲۴]
1-اکسیژن
اکسیژن حل شده در آب سبب اکسید شدن فلز می گردد . این نوع خوردگی در دمای بالاتر60 شدت یافته و فلز را آبله گون می کند . خوردگی ناشی از اکسیژن بسیار خطرناک است ، زیرا در مدت زمان کوتاهی باعث سوراخ شدن لوله ها و مخازن می گردد . بیشتر نقاطی آبله گون می گردند که با آب در تماس هستند ، به ویژه نقاطی که کارهای مکانیکی و یا جوشکاری روی آنها صورت گرفته باشد .

A.AMINI, [۲۳.۰۷.۱۶ ۲۳:۲۶]
2-گازکربنیک
چنانچه گاز کربنیک ناشی از تجزیه بی کربناتهای موجود در آب ، به کمک هوازدا از آب تغذیه دیگ بخار خارج نگردد ، سبب خوردگی در خطوط مصرف بخار خواهد شده ، زیرا گازکربنیک محلول در آب خاصیت اسیدی دارد . این اسید در آب تفکیک و یون هیدروژن آزاد می نماید :
CO2+ H2O = H2CO3
H2CO3 = HCO3- + H+
یون هیدروژن آزاد شده ، پی اچ آب را کاهش می دهد و آن را اسیدی می کند . منشا دیگر گاز کربنیک ، بی کربنات آب تغذیه می باشد . بی کربناتت آب ، دراثرحرارت به کربنات تبدیل می شود و گاز کربنیک آزاد می کند

A.AMINI, [۲۳.۰۷.۱۶ ۲۳:۲۷]
واکنشها به صورت زیر می باشند :
2HCO3= CO- -3 + H2O + CO2

CO3- - + H2O= 2OH - + CO2
گاز کربنیک آزاد شده به همراه بخار ، به نقاط مختلف سیستم می رود و در مناطقی که دما به پایینتر از دمای نقطه شبنم برسد ، در آب حل می شود و آب را خورنده می کند . نتیجه خوردگی ، پوسیدگی فلز و کاهش ضخامت جداره لوله ها و مخازن است.

A.AMINI, [۲۳.۰۷.۱۶ ۲۳:۲۹]
3-افت pH
افت PH آب را خورنده می کند.نتیجه عمل خوردگی یا بر روی سطوح فلزی به صورت رنگ باقی می ماند و یا همراه با آب به سطوح دیگر منتقل می شود.افزایش درجه حرارت این عمل را تسریع میکند.یکی از عوامل افت pH ورود آب سخت به دیگ و تغلیظ زیاد آب در دیگ بخار میباشد.

A.AMINI, [۲۳.۰۷.۱۶ ۲۳:۳۰]
4 -قلیائیت
آب محتوی بی کربنات در دیگ بخار از یک سو با آزاد کردن گاز کربنیک دیگ بخار ، سبب اسیدی شدن آب کندانس می شود و از سوی دیگر ، با ایجاد یون هیدروکسید قلیائیت آب دیگ بخار را افزایش می دهد . افزایش قلیائیت سبب تردد شدن خط جوشها و نقاط انتهایی لوله ها می گردد .

A.AMINI, [۲۳.۰۷.۱۶ ۲۳:۳۱]
5-نمکهای هیدرولیز شونده
بعضی از نمکها در محیط آبی و بر اثر حرارت هیدرولیز می شوند . کلرید منیزیم از این گروه به شمار می رود . هیدرولیز کلرید منیزیم ، در آب تولید اسید کلریدریک می کند و سطح فلز را مورد حمله قرار می دهد .
MgCl2 + 2H2O = Mg(OH)2 + 2HCl
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید