شرایطی که قبل از نصب دستگاه پکیج باید رعایت شود چیست؟

قبل از نصب دستگاه می بایست کلیه تاسیسات ساختمان آماده باشد تاسیسات ساختمان شامل:

1-لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی وشیرهاي آب سرد وگرم

2-.لوله کشی رفت وبرگشت رادیاتورها

3-.لوله کشی گاز

4-.داشتن دودکش مستقل با سایز 15 ودارابودن حداقل ارتفاع 4 متر براي دستگاههاي دودکـش دار و براي دستگاههاي فن دار دسترسی   نزدیک از طریق پنجره یا دیوار خارجی به هواي آزا د

5-نصب صحیح تمام رادیاتورهاي ساختمان

6-.اطمینان از تا مین شدن هواي لازم براي سـوختن در دسـتگاه (تـامین اکسـیژن کـافی در محـل نصـب دستگاه)به صورت گردش طبیعی هوا و بدون استفادة از فن و یا وسیله اي دیگر

7-.صحت سیستم برق رسانی به دستگاه و ، وجود سیسـتم ارت و اسـتفاده نمـودن از یـک محـافظ بـرق مناسب براي دستگاه

8-.وصل بود ن آب شهر ساختمان ونبودن مشکل درسیستم آبرسانی سـاختمان ومناسـب بـودن فشـار آب ساختمان.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید