ايمني موتور خانه

حوادثي كه بهنگام سرويس وتعمييرات يا كار معمولي سيستم در موتورخانه هاي تاسيسات اتفاق مي افتند سالانه تلفات وخسارات زيادي برجاي مي گذارند.اين ضايعات بويژه در تاسيسات بزرگ از قبيل كارخانجات وبيمارستانها گاه جبران ناپذيرند.خسارات وارده،جداي از تلفات احتمالي ناشي از بروز انفجار در موتورخانه(مثلا تركيدن ديگ بخار وغيره).شامل موارد زيرند:

هزينه تعويض يا تعمير دستگاهها و وسايل صدمه ديده؛

-هزينه كارهاي اداري مربوط به رتق وفتق پيامدهاي حادثه،

-هزينه وخسارات ناشي از تعطيل شدن كار مشتري در طول مدت بازسازي تاسيسات؛

-هزينه آموزش كارگران وتكنسينهاي جديد؛

-هزينه هاي مربوط به پراخت خسارت و ديه به بازماندگان مصدومين وكشته شدگان؛

خطرها كدامند؟

نياز به توضيح نيست كه براي جلوگيري از حوادث بايد اول خطرات متحمل را شناخت.قبل از شروع كار بايد نشانه هاي خطر راجستجو كرد:

-نشانه هاي مرئي

-سوختن يا از بين رفتن روپوش وعايق لوله ها؛

-وجود موادومايعات ناشناخته روي كف موتورخانه؛

-ناتمام بودن كارهاي الكتريكي و وجود سرسيمهاي لخت در تابلو برق؛

-وجودآشغال وكثافات روي كف موتور خانه؛

-وجود سيمهاي لخت روي كف موتورخانه؛

-نشانه هاي صوتي

-صداي شبيه هس س س از يك شير(بخار،آب داغ و مايعات شيميايي)؛

-صداي غيرمعمول ساييدگي دوچيز به هم از درون دستگاهها و تجهيزات؛

صداي ريزش مايع از يك مخزن يا ظرف حاوي مواد شيميايي؛

-بوها

-احساس كردن بوهاي ناشناخته(شيميايي)؛

-احساس كردن بوي ماندگي وفساد كه حاكي از عدم تهويه صحيح موتورخانه است؛

همانقدر كه شناخت خطرات احتمالي اهميت دارد،دانستن امكانات ايمني و اورژانس در محل نيز مهم است:

-نزديكترين جعبه كمكهاي اوليه كجاست؟

-نزديكترين وسايل اطفاء حريق كجا قرار دارند؟

-نزديكتريت هشداردهنده صوتي آتش سوزي كجاست؟

-نزديكترين دستگاه تنفس اضطراري كجاست(مخصوصا در سيستمهاي آمونياكي)؟

-در صورت نياز ومصدوميت كسي چگونه و از كجا مي توان در خواست كمك كرد؟

مضاف برهمه آنچه ذكر شد،برعهده پيمانكار است كه وسايل وتجهيزات لازمه را براي ايمني كارگران وتكنسينها فراهم كند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید