محاسبه سر انگشتی براي انتخاب یک پکیج دیواري مناسب

محاسبه سر انگشتی براي انتخاب یک پکیج دیواري مناسب...

معتدل و مرطوب ( شهر هاي شمالی )
ساختمان هاي دسته اول: براي هر متر مربع 80 تا 100 وات
ساختمان هاي دسته دوم: براي هر متر مربع 100 تا 120 وات
ساختمان هاي دسته سوم: براي هر متر مربع 120 تا 140 وات
گرم و خشک ( شهر هاي کوهستانی مانند مشهد، تهران )
ساختمان هاي دسته اول: براي هر متر مربع 100 تا 120 وات
ساختمان هاي دسته دوم: براي هر متر مربع 120 تا 140 وات
ساختمان هاي دسته سوم: براي هر متر مربع 140 تا 160 وات
گرم و مرطوب ( شهر هاي جنوبی )
ساختمان هاي دسته اول: براي هر متر مربع 60 تا 80 وات
ساختمان هاي دسته دوم: براي هر متر مربع 80 تا 100 وات
ساختمان هاي دسته سوم: براي هر متر مربع 100 تا 120 وات
این اعداد به محاسبه سر انگشتی معروف است و مربوط به مناطق آب و هوایی ایران می باشد.
کدام پکیج براي منزل شما ایده آل تر است
تا زیر بناي 240 متر مربع: میزان آبدهی یک پکیج دیواري 24 کیلو وات ( 24000 وات )، 7 لیتر در دقیقه
آب 50 درجه سانتی گراد می باشد که براي منزل مسکونی معمولی با یک حمام و یا یک سرویس بهداشتی و
آشپزخانه مناسب است.
تا زیر بناي 300 متر مربع: میزان آبدهی پکیج دیواري 35 کیلووات ( 35000 وت )، 10 لیتر در دقیقه آب
50 درجه سانتی گراد می باشد که براي واحدي که داراي 2 حمام و سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد
مناسب است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید